Załóżcie inicjatywę rodziców: O tym trzeba pamiętać!

Młode rodziny dobrze znają ten problem: stęskniony potomek zaczyna odrywać się od mamy i taty i odkrywać świat na własną rękę. To właściwie byłby dokładnie taki moment, aby dziecko znalazło się pod opieką w grupie, …

Załóżcie inicjatywę rodziców: O tym trzeba pamiętać!

elterninitiative ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Opieka nad dziećmi
 6. »
 7. Załóżcie inicjatywę rodziców: O tym trzeba pamiętać!
Kiedy inicjatywa rodziców ma sens?

Powołanie inicjatywy rodziców ma sens, gdy w gminie jest zbyt mało miejsc opieki nad dziećmi.

Jakie wymagania powinny być spełnione?

Oprócz dobrej koncepcji, rodzice potrzebują odpowiedniego lokalu.

Co należy wziąć pod uwagę z prawnego punktu widzenia?

Ważnym aspektem jest forma prawna, pod jaką powinna działać inicjatywa rodziców.

Młode rodziny dobrze znają ten problem: stęskniony potomek zaczyna odrywać się od mamy i taty i odkrywać świat na własną rękę. To właściwie byłby dokładnie taki moment, aby dziecko znalazło się pod opieką w grupie, przynajmniej na kilka godzin. Tam dziecko od najmłodszych lat uczy się właściwych zachowań społecznych w kontakcie z rówieśnikami. Korzystają na tym również młodzi rodzice: mama ma kilka godzin dziennie dla siebie lub może na początku wrócić na kilka godzin do swojej pracy, aby nie stracić całkowicie kontaktu ze światem pracy. Ale – czy to na wsi, czy w mieście – często nie znajdują możliwości opieki dostosowanej do wieku, choć powody są różne.

[button]Meble dziecięce do wyposażenia pokoju[/button]

1. jeden problem: godziny otwarcia

Szczególnie w dużych miastach odpowiednie placówki mają często listy oczekujących, które ciągną się latami. Na obszarach wiejskich godziny otwarcia są często takie, że młoda matka nie ma szans na powrót do pracy. Często dojazd do firmy jest tak daleki, że jest ona bardziej w drodze niż w firmie. Albo godziny otwarcia pokrywają się z podanymi godzinami pracy. Aby rzeczywiście zorganizować opiekę odpowiadającą ich potrzebom, wiele osób dotkniętych tym problemem zakłada więc inicjatywę rodziców i organizuje opiekę na własną rękę.

2 Dlaczego warto założyć inicjatywę rodziców?

elterninitiative zeit für kinder
W codziennym życiu rodzinnym często brakuje czasu dla dzieci.

Inicjatywy rodzicielskie to w zasadzie małe świetlice i żłobki, które są prowadzone albo przez samych rodziców, albo przy wsparciu zatrudnionych pedagogów. Korzyść dla rodziców jest oczywista: mają oni duży wpływ na sposób opieki i edukacji dzieci. Jednak powstanie inicjatywy rodzicielskiej wymaga również dużego dobrowolnego zaangażowania ze strony rodziców. Różnorodne zadania członków inicjatywy rodzicielskiej obejmują na przykład przejęcie obowiązków administracyjnych lub opiekuńczych, a nawet od czasu do czasu sprzątanie lub gotowanie. Tym bardziej jednak identyfikują się oni ze „swoją” świetlicą, zwłaszcza że przynosi ona korzyści zarówno rodzicom, jak i dzieciom.

Zwłaszcza małe dzieci potrzebują dużej swobody i przestrzeni rozwojowej, której środowisko rodzinne nie może im już zaoferować w takim stopniu jak dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Dzieje się tak dlatego, że rynek pracy coraz częściej wymaga gotowości do bycia mobilnym i elastycznym pod względem czasu, podczas gdy małe dzieci chcą się przede wszystkim bawić i szukają wyzwań oraz stymulacji. Skutek: ze względu na okoliczności – prawo do miejsca opieki nad dzieckiem przysługuje tylko dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat – wymuszona jest bliskość matki, która może być zbyt obciążająca zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Dzieci przeżywają przygody, zabawy i gry oraz wyzwania najlepiej w towarzystwie rówieśników – oczywiście pod fachowym nadzorem.

Ale inicjatywa rodzicielska oferuje również rodzicom wiele korzyści. Te placówki opiekuńcze, w których mają oni coś do powiedzenia, dają możliwość znacznie bardziej indywidualnego reagowania na potrzeby rodziców. Dzieje się tak dlatego, że państwowe ośrodki opieki nad dziećmi po szkole, świetlice i przedszkola muszą przestrzegać specyfikacji agencji finansujących. Ponadto, rodzicom może być trudno wyjść z inicjatywą i uczestniczyć w programie Kita. W przeciwieństwie do tego, świetlice i instytucje prowadzone przez inicjatywę rodziców są związane tylko ze stowarzyszeniem sponsorującym lub spółką gGmbH. Jeśli ktoś chce mieć większe prawo do współdecydowania, to inicjatywa rodziców może być preferowana w stosunku do przedszkola. Dlatego też udział w inicjatywie rodziców jest często utrudniony, ponieważ muszą oni przestrzegać odpowiednich przepisów.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakładaniu inicjatywy rodziców?

Przede wszystkim rodzice, którzy są zainteresowani założeniem inicjatywy rodzicielskiej, powinni wspólnie ustalić wstępną koncepcję. Ważne jest między innymi, aby rodzice uzgodnili rodzaj placówki i koncepcję wychowawczą. Istnieją na przykład tzw. przedszkola leśne, w których przy dobrej pogodzie dzieci spędzają większość czasu na świeżym powietrzu i mają możliwość poznawania przyrody. To, czy jest to możliwe, zależy oczywiście przede wszystkim od warunków lokalnych i łatwiej jest to zrealizować na wsi niż w dużym mieście. Kolejną ważną kwestią jest to, jaki przedział wiekowy powinien być objęty i czy przedszkole powinno być jednojęzyczne czy wielojęzyczne. I wreszcie rodzice muszą sprecyzować, ile czasu są gotowi sami zainwestować.

Jak tylko inicjatorzy ustalą to, powinni zacząć szukać podobnie myślących rodziców. Na początek wystarczy grupa sześciu do siedmiu rodziców, ponieważ w małym gronie łatwiej jest uzgodnić kanały komunikacji i zakres obowiązków. Przed podjęciem dalszych kroków zespół założycielski powinien skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym dla placówek opieki dziennej. Tam zostaną poinformowani o tym, jakie wymagania należy spełnić, aby założyć odpowiednią placówkę. W każdym przypadku należy jednak uzyskać odpowiednie informacje lokalnie, ponieważ nie istnieje jednolita dla całego kraju ustawa o przedszkolach. Ponadto organ ten wydaje również licencję na prowadzenie działalności, co jest ważne w dalszej części artykułu.

Ważne: Inicjatywa rodziców musi być również uwzględniona w planie zapotrzebowania właściwego urzędu ds. młodzieży. Tam muszą podać, na ile miejsc powinna być przeznaczona ich placówka.

3.1 Wybór odpowiedniej formy prawnej dla inicjatyw rodzicielskich

elterninitiative rechtsform
Wybierz odpowiednią formę prawną dla inicjatyw rodzicielskich

Rodzice mają obecnie wybór, czy chcą założyć swoją inicjatywę w formie tzw. stowarzyszenia non-profit czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Stowarzyszenie jest prostszą opcją: inicjatywa rodziców musi mieć tylko siedmiu członków założycieli, którzy wybierają zarząd i sporządzają protokół z założenia stowarzyszenia. Zaraz po tym formułowany jest statut, który musi być poświadczony przez notariusza. W kolejnym kroku stowarzyszenie musi zostać zarejestrowane w urzędzie skarbowym dla osób prawnych, gdzie musi również ubiegać się o status non-profit. Na koniec stowarzyszenie musi zostać wpisane do rejestru stowarzyszeń we właściwym sądzie rejonowym. Oprócz protokołu z zebrania założycielskiego należy również przedłożyć statut stowarzyszenia, poświadczony przez notariusza.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością typu non-profit (gGmbH) wymaga znacznie więcej wysiłku. Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy wspólników. Ponieważ musi ona również spełniać kryteria statusu non-profit, lepiej zlecić jej sporządzenie prawnikowi. Umowa ta musi być następnie przyjęta na zebraniu założycielskim, na którym należy również wyznaczyć dyrektora zarządzającego. Następnie zarówno umowa, jak i protokół z zebrania muszą zostać poświadczone notarialnie. Następnie należy zarejestrować spółkę z o.o. w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w urzędzie skarbowym właściwym dla spółek, gdzie jednocześnie składa się wniosek o nadanie statusu spółki non-profit. Na koniec należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego.

Mimo wyższych kosztów, założenie gGmbH może być nadal opłacalne dla inicjatywy rodziców. Między innymi jest ona zwolniona z podatku od handlu i osób prawnych. Należy jedynie pamiętać, że ewentualne zyski są faktycznie wykorzystywane zgodnie ze statutem i nie są rozdzielane między wspólników.

3.2 Zalety i wady inicjatywy rodzicielskiej

 • Rodzice mają znacznie większe prawo do współdecydowania.
 • Rodzice mają wpływ na warunki przestrzenne i orientację pedagogiczną.
 • Inicjatywa rodziców może w każdej chwili zmienić swoje ukierunkowanie.
 • Rodzice muszą się znacznie bardziej zaangażować na zasadzie dobrowolności.
 • Z góry konieczne są duże nakłady organizacyjne.
 • Inicjatywa rodziców może być odpowiedzialna także za pracowników i musi zapewnić codzienne funkcjonowanie szkoły.

4 Współdecydowanie w inicjatywie rodziców

elterninitiative gemeinsam mehr spaß
Razem jest po prostu fajniej

Zasadniczo rodzice, którzy mają pod opieką swoje dzieci w placówce prowadzonej przez inicjatywę rodziców, mają większe prawo do współdecydowania niż ma to miejsce w placówkach państwowych. Zakres współdecydowania może być jednak różny w poszczególnych placówkach. Powód: większość inicjatyw rodzicielskich jest zorganizowana w formie prawnej stowarzyszenia non-profit. Mają one w swoich statutach znacznie większy zakres działania niż placówki opieki nad dziećmi, które są finansowane przez sektor publiczny lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością typu non-profit, gdzie takie szczegóły są określone w umowie wspólników.

Gdzie mogę znaleźć istniejące inicjatywy?

elterninitiative für kind sorgen
Inicjatywa Rodziców: Dobra opieka dla Twojego dziecka

O istniejące inicjatywy, które mogą być pomocne w założeniu własnej, można zapytać podczas pierwszego kontaktu z samorządem. Należy to zrobić jak najwcześniej, zanim jeszcze powstaną konkretne plany. Innym bardzo dobrym punktem kontaktowym jest Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (BAGE) e.V. (Federalne Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzicielskich). Jest to krajowa organizacja parasolowa dla inicjatyw rodzicielskich. BAGE ma w całych Niemczech swoje punkty kontaktowe i może w razie potrzeby wskazać osoby kontaktowe w okolicy, które mogą wesprzeć inicjatywę rodziców w fazie początkowej.

6) FAQ: Pytania i odpowiedzi.

Jak ważna jest koncepcja?

Do założenia i zdefiniowania inicjatywy rodzicielskiej niezbędna jest spójna koncepcja. Musi ona zostać przedstawiona wraz z planowanymi działaniami na rzecz zapewnienia jakości, aby w ogóle można było wydać pozwolenie na działalność. Ponadto należy udowodnić, że dostępny jest personel, który jest odpowiedni pod względem zawodowym.

Dlaczego personel zewnętrzny jest ważny?

Placówka opiekuńcza nie może być prowadzona przez byle kogo. Kierownik musi posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje społeczno-pedagogiczne. Również kierownik grupy musi mieć odpowiednie kwalifikacje do tego zadania. Przepisy w poszczególnych krajach związkowych różnią się jednak co do tego, ilu specjalistów jest wymaganych dla określonych wielkości grup. Poszczególne zadania mogą jednak przejąć rodzice i wolontariusze, o ile dysponują wykwalifikowanym personelem.

Jak ważne jest finansowanie?

Od samego początku rodzice, którzy chcą założyć inicjatywę rodzicielską, powinni mieć na uwadze także finansowanie i wypracować odpowiednią koncepcję. Bo tylko wtedy, gdy nowa placówka może pokryć swoje koszty, możliwa jest stała opieka. Ponieważ przynajmniej dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat istnieje ustawowe prawo do miejsca opieki dziennej, w poszczególnych krajach związkowych istnieją specjalne programy finansowania. Skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. młodzieży, aby dowiedzieć się, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać dofinansowanie ze strony państwa. Obok rocznego ryczałtu na każde dziecko lub dofinansowania kosztów osobowych istnieją również dofinansowania kosztów materiałowych lub czynszu.

Jak można znaleźć odpowiednie pomieszczenia?

Przede wszystkim inicjatywa rodziców musi dowiedzieć się, jakie wymogi prawne dotyczące wielkości pomieszczeń obowiązują w ich kraju związkowym. Oprócz wystarczającej ilości miejsca, pomieszczenia przeznaczone na opiekę nad dziećmi muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe i drogi ewakuacyjne. W przypadku opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia musi być również wystarczająca ilość miejsca do spania. Również w tym przypadku Urząd ds. Młodzieży jest pierwszym punktem kontaktowym, który może wyjaśnić niezbędne szczegóły.

7. meble dziecięce do wyposażenia pokoju

Bestseller No. 1
Sämann Zestaw 4 kó?ek meblowych, bia?e, gumowe kó?ka, kó?ko skr?tne, kó?ka do twardych pod?óg, krzes?o obrotowe ze ?rub? gwintowan? M8 i tulej? gwintowan? M8 x 15 mm
 • Kółka do twardych podłóg z gumowaną powierzchnią bieżną – łącznie ze śrubą gwintowaną M8 i tuleją
 • Kółka z hamulcem – do krzeseł biurowych, mebli biurowych, kojców, stolików pomocniczych
 • Kółka meblowe do twardych podłóg, rolki do laminatu, parkietu, korka, płytek, granitu, linoleum. Rolki nie pozostawiają śladów toczenia i są antypoślizgowe.
 • Zakres dostawy – 4 rolki parkietowe łącznie z śrubą gwintowaną M8 i tuleją gwintowaną M8
Bestseller No. 2
Sämann Narożniki dla niemowląt z klejem – zestaw do ochrony krawędzi – krystalicznie czyste i usuwanie bez pozostawiania śladów – ochrona przed obrażeniami ciała (10, rozmiar L, mały, przezroczysty)
 • ✅ Nie zawiera substancji szkodliwych – ochrona narożników siewnika może być używana bez obawy, ponieważ nie zawiera BPA i substancji szkodliwych.
 • Szybki i łatwy montaż – dzięki wstępnie zamontowanej taśmie można założyć osłonę narożników w kilka sekund. Dzięki markowej taśmie 3M ochrona krawędzi utrzymuje się bardzo długo i mocno.
 • Samoprzylepna i trwała taśma – 3M jest znana z wysokiej jakości i długotrwałej siły klejenia – dlatego stawiamy na już zamocowaną taśmę, aby zaoszczędzić czas i denerwującą pracę.
 • ✅ Przezroczysta, miękka i bezpieczna – nasza ochrona narożników jest całkowicie przezroczysta i nie rzuca się w oczy w zamocowanych miejscach. Podkładki ochronne są całkowicie elastyczne i zapewniają bardzo dobrą ochronę przed uderzeniami.
 • ✅ * 4 lata gwarancji – dzięki naszej gwarancji możesz skontaktować się z nami w przypadku problemów (uszkodzenia lub podobne) w ciągu 4 lat, a my wyślemy Ci zamiennik.
Bestseller No. 3
Sämann Wieża kuchenna dla dzieci – regulacja wysokości 3 w 1 – taboret Montessori z drewna – pomocnik kuchenny krzesło do nauki – Classic biały, 92 x 45 cm | Basic
 • Najwyższe bezpieczeństwo: wieża do nauki Sämann spełnia wszystkie wymagania zgodnie z normą DIN EN 71-3. Lakier jest bezpieczny dla żywności i odporny na ślinę. Dodatkowe poprzeczki zapewniają dodatkowe zwiększone bezpieczeństwo.
 • Idealnie nadaje się do codziennego użytku: idealnie nadaje się do tego, aby zaangażować dziecko w codzienność. Podczas pieczenia, gotowania, płukania, garażu lub majsterkowania. Dzięki wieży kuchennej Twoje dziecko będzie zawsze przy sobie ważne rzeczy.
 • Nauka w zabawie: stołek wspiera cenne właściwości Twojego dziecka. Dzięki pedagogicznym korzyściom Twoje dziecko buduje więcej samodzielności, ćwiczy zmysł równowagi, dzięki czemu wzmaga również pewność siebie.
 • Najlepsze materiały: Wieża edukacyjna dla dzieci jest wykonana z drewna sosnowego i płyt pilśniowych. Wszystkie krawędzie i narożniki są precyzyjnie oszlifowane i zaokrąglone, aby zwiększyć bezpieczeństwo na nowy poziom.
 • Ręczne wykonanie: Wieża kuchenna jest wykonana z najwyższą precyzją – to znaczy, że oczekujesz trwałej i stabilnej jakości. Dzięki temu możesz cieszyć się naszym produktem.

Artykuły powiązane